Vertrouwenspersonen DAS Delft

DAS Delft wil een veilige en fijne vereniging zijn , waar iedereen met plezier kan basketballen en zich thuis voelt! Dit betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld , discriminatie , seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst omgangsvormen zoveel als mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus –helaas-ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is of als grap was bedoeld kan voor de ander een ongewenste gedragsvorm zijn. Het mooiste en het beste zou zijn dat mensen direct op een duidelijke wijze worden aangesproken op hun gedrag, waarbij ook aandacht is voor hoe het anders kan en zou moeten.
Echter dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk . Gevoelens van onmacht, schaamte ,woede of wat dan ook kunnen redenen zijn dat het slachtoffer doelwit zich niet uitspreekt en er dus mee blijft rond lopen. Ook kan het zijn dat anderen die er bij waren ook niet hebben gereageerd, om wat voor reden dan ook , dus dat het slachtoffer denkt dat hij/zij alleen een probleem heeft. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt omdat die een geheimhoudingsplicht heeft . Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met degene te overleggen die de melding heeft gedaan. Samen te bespreken wat de beste weg naar een oplossing voor het probleem is.
Het bestuur van DAS Delft en de ALV hebben ingestemd met de beschikbaarheid van twee vertrouwenspersonen. Zo is er indien gewenst een keuze mogelijk die past bij degene die een probleem voorlegt. Hun namen en mailadressen vind je op de commissiepagina. Je kunt ze direct bereiken via hun eigen e-mail adres. Indien jij, u, als lid, ouder,vrijwilliger of gast van onze vereniging last heeft, of heeft gehad, van ongewenst gedrag dan kunt u uiteraard contact opnemen met het bestuur, maar in moeilijke situaties die vragen om een oplossing buiten ieders zicht, kan er een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon heeft als taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem, alleen of samen met de andere VP
  • Nagaan of bemiddeling een mogelijkheid is
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen zijn
  • De bemiddeling uitvoeren of andere stappen zetten
  • Indien nodig doorverwijzen naar hulpverlening/instanties
  • Indien nodig het bestuur vragen actie te ondernemen