8-7: Algemene Ledenvergadering

Op 8 juli is om 20:00 wordt in Delfland de ALV gehouden. Men dient zich voor de ALV aan te melden via secretaris@das-delft.nl. De definitieve agenda is:

 1.  Opening
 2. Benoeming nieuwe bestuursleden
 3. Bespreken en vaststellen notulen ALV nov 2019
 4. Ingekomen en verzonden stukken
 5. Mededelingen bestuur (o.a. materialen en zaal)
 6. Voorstel vergoeding trainers en coaches DAS
 7. Begroting volgend seizoen en vaststelling contributies en verlate decharge penningmeester voor balans vorig seizoen (kascontrole is uitgevoerd na laatste ALV) 
 8. Aftreden en benoemingen commissieleden
 9. Doorkijk volgend seizoen TC
 10. Aftreden voorzitter Rienk Bijlsma
 11. Wvttk en rondvraag 
 12. Sluiting