20 mei: ALV

Algemene Leden Vergadering basketbalvereniging DAS Delft
Datu:m: Vrijdag 20 mei 2022
Tijd: 19:30 uur
Locatie: SC Delfland

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling notulen ALV d.d. 24-11-2021
 4. Openstaande vacatures
  o Bestuursvacatures; algemene leden en voorzitter en penningmeester ->
  Leden en ouders/verzorgers van leden kunnen zich tot 8 dagen voor de
  ALV kandidaat stellen. Hun naam wordt minimaal 5 dagen voor de ALV
  bekend gemaakt, indien leden naar deze informatie informeren.
  o Andere vacatures:
 5. Materiaal man/vrouw
 6. Sponsor commissie -> er zijn nu geen leden in deze commissie
 7. Toernooi commissie
 8. Voortgang nieuwe hal
 9. Nieuwe logo -> voorstel wordt gepresenteerd ter goedkeuring
 10. Nieuwe teneus -> voorstel wordt gepresenteerd ter goedkeuring
 11. Benoemingen commissies
 12. Financiën
  o Balans en exploitatierekening seizoen 2020-2021 en verslag
  penningmeester
  o Decharge bestuur
  o Begroting 2021-2022
  o Begroting 2022-2023 in concept i.v.m. inschatting uitgaven verhuizing
 13. Verslagen
  o Wedstrijdsecretaris/TC
  o Jaarverslag secretaris
  o Seizoensverslag commissies
 14. Vaststellen vernieuwd Huishoudelijk Regelement
 15. Rondvraag
 16. Sluiting