Besluitenlijst DAS ALV 25-11-2020

Op 25 november was er een digitale ledenvergadering. De volgende besluiten zijn genomen:
- De ALV stemt unaniem in met Christophe Ndayizeye als nieuwe voorzitter van DAS.
- De ALV heeft aantal kleine opmerkingen over de notulen van de ALV juli 2020, dat wordt aangepast, verder akkoord.
- De ALV heeft decharge verleend aan de penningmeester voor de jaarstukken van 2018-2019 en 2019-2020.
- Het bestuur zal, in overleg met geformeerde klankbordgroep van leden, tegemoet komen aan de vragen en zorgen die er leven rondom de impact van Corona op de vereniging. Hierover wordt terug gerapporteerd op de volgende ALV. 
- Er komen nieuwe verplichtingen rond het spelregelbewijs BS2, dit zal ook in het HR aangepast moeten worden, zodat de verplichting en de sanctie voor het niet halen ervan duidelijk zijn. Volgende ALV wordt deze aanpassing van het HR voorgelegd.-Voor de Piet Vink wordt een ballenpomp aangeschaft.